Hankkeella on vielä artikkeleita arviointiprosesseissa ja niitä tullaan päivittämään sivuille niiden tullessa julki.

2023

Saarikoski, H., Vikström, S. & Peltonen, L. 2023. Knowledge co-production around the cormorant-fishing conflict using a joint fact-finding approach. Environmental Science & Policy 151, 103628. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.103628

Saarikoski, H., Luoma, E., Bor, S., Polsa, P. 2023. What went right? A collaborative process to prepare a city forest management strategy. Journal of Environmental Policy & Planning. https://doi.org/10.1080/1523908X.2023.2258524

Bal, A. S., Käpylä, J., Li, H., & Helander, N. 2023. Collaborative Value Co-creation from a Stakeholder Perspective: A Literature Review. Journal of Creating Value.  https://doi.org/10.1177/23949643231151831

Lukkarinen, J., Salo, M., Faehnle, M., Saarikoski, H., Hyysalo, S., Auvinen, K., Lähteenoja, S., Marttila, T. 2023. Citizen Energy Lost in Sustainability Transitions: Knowledge co-production in a complex governance context. Energy Research and Social Science 96, 102932. https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102932

Peltola T., & Ratamäki, O. 2023. Sharing epistemic power: digitally mediated wolf monitoring in Finland. Science as Culture. https://doi.org/10.1080/09505431.2023.2214148

Peltola, T., Saarela, S.-R., Kotilainen, J.M., Litmanen, T., Lukkarinen, J., Pölönen, I.,  Ratamäki, O., Saarikoski, H., Salo, M., Vikström, S. 2023. Researcher roles in collaborative governance interventions. Science and Public Policy, scad034. Online 14 June, 2023. https://doi.org/10.1093/scipol/scad034

2022

Tieteelliset vertaisarvioidut julkaisut

Peltola, Taru, Isabelle Arpin, Johanna Leino, Lasse Peltonen, Outi Ratamäki and Pekka Salmi. 2022. ”Management Plans as Resources in Conservation Conflicts.” Environmental Policy and Governance 00(Early view):1-13. doi: https://doi.org/10.1002/eet.2014.

Kotilainen, Juha M., Lasse Peltonen and Kalle Reinikainen. 2022. Community Benefit Agreements in the Nordic Mining Context: Local Opportunities for Collaboration in Sodankylä, Finland. Resources Policy 79:102973. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102973.

Korhonen-Kurki, K.,, Bor, S., Faehnle, M., Kosenius, A-K., Kuusela, S., Käyhkö, J., Pekkonen, M., Saarikoski, H. and Keskinen, M. 2022. Empirical insights into knowledge-weaving processes  in strategic environmental research. Journal of Environmental Policy & Planning.

Lähteenoja, S., Hyysalo, S., Lukkarinen, J., Marttila, T., Saarikoski, H., Faehnle, M. & Peltonen, L. 2022. What does it take to study learning in transitions? A case of citizen energy in Finland. Sustainability: Science, Practice and Policy 18:1, 651-664.

Siisiäinen, Martti 2022. Simmel’s formal sociology and the risk of mass society. Teoksessa Pedro Caetano & Maria Manuela Mendes (Eds.) Simmel and Beyond – The Contemporary Relevance of Simmel’s Thought. London: Routledge.

Varumo, L., Kotilainen, J., Primmer, E. 2022. Social acceptance of biodiversity offsetting: Motivations and practices in the designing of an emerging mechanism. Environmental Policy and Governance. DOI: 10.1002/eet.2031

Jartti, T. 2022. Pelkkää kiveä? Uraanikaivostoiminnan kannatuksen ja vastustuksen sosiodemografinen ja moraalitaloudellinen määräytyminen Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin maakunnissa. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9120-3

Ratamäki, O. 2022. Luonnonvaraoikeudelliset konfliktit ja legitimiteetti – Koettu, tulkittu ja päätelty hyväksymisenarvoisuus. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-4477-1

Muita julkaisuja

Demirbas, S., Lahdenperä, S., Peltonen, L., Saarikoski, H.,  Jauhiainen, J., Heiskanen, H.,  Vaara, E., Airaksinen, J. 2022. Enemmän irti kuulemisprosessista: kohti yhteistoiminnallisia menettelyjä lainvalmistelussa. Oikeusministeriön julkaisuja, selvityksiä ja ohjeita 2022:1. Oikeusministeriö, Helsinki.

Peltonen, Lasse and Matias Sivonen. 2022. Kalastuksen Ja Saimaannorpan Suojelun Yhteensovittaminen: Haasteet Ja Kehittämistarpeet. Maa- Ja Metsätalousministeriön Julkaisuja 2022:18. Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriö. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-366-743-3

Peltonen, Lasse and Matias Sivonen. 2022. Saimaannorpan Suojelun Ja Kalastuksen Yhteensovittaminen – Kohti Uudenlaisia Työtapoja. Policy Brief. Itä-Suomen yliopisto. https://studentuef.sharepoint.com/:b:/s/www-documents/EQDW-tFN6GtNhF12OyrjLpABXemIZE7YB1gtxqb1akd8rw?e=Sqewln

Peltonen, Lasse and Jonna Kangasoja 2022. Ympäristösovittelu. s. 253-71 Teoksessa Sovittelu Ja Sen Sovellukset, Toim. K. Ervasti and M. Attias. Helsinki: Edita.

Peltonen, Lasse, Marko Keskinen, Mika Marttunen and Milla Torkkel. 2022. ”Vesistövisiot Rakentavat Suuntaa Ja Alustaa Yhteistyölle.” Ympäristö ja Terveys 53(4):52-56.

Faehnle, M., Pölönen, I., Kotilainen, J. & Peltonen, L. 2022. Viheliäisten ongelmien ratkaisemiseen löytyi uusia keinoja. Valtiolla.fi 7.6.2022.

Peltonen, L., Kotilainen, J., Faehnle, M. & työryhmä. 2022. Yhteistoiminnalliset prosessit auttavat haasteellisessa ympäristöpäätöksenteossa – ohuesta osallistumisesta yhteiseen ongelmanratkaisuun. CORE-hankkeen politiikkasuositus. Suomen ympäristökeskus. 

Peltonen, L. & Sairinen, R. Nykyongelmien ratkaisu vaatii taitoa rakentaa hyviä neuvotteluita. Vieraskynä, Helsingin Sanomat 28.2.2022.

Pölönen, I. 2022. Osallistumisoikeudet ja vuorovaikutusmenettelyt ympäristölainsäädännössä. Julkaisussa Belisnkij, A., Kokko, K., Pölönen, I. & Similä, J. Näkökulmia  ympäristöoikeuteen. Helsingin  yliopiston Oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja, Oikeuden perusteet 38.

Pölönen, I. 2022. Ympäristövaikutusten arviointi yhteistoiminnallisuuden näkökulmasta – onko YVA-laki ajan tasalla? Impakti 1/2022. https://www.e-julkaisu.fi/YVA/impakti/1-2022

Mononen, T., Kotilainen, J.M., Leino, J., & Kivinen, S. 2022. Enviornmental and Social impacts of mining
activities in EU. Study requested by the PETI committee, European Parliament. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729156/IPOL_STU(2022)729156_EN.pdf

Pölönen, Ismo. Lausunto hallituksen esityksestä kaivoslain muuttamiseksi (HE 126/2022). 25.10.2022.  Diat talousvaliokunnalle 27.10.2022.

Pölönen, Ismo. Lausunto hallituksen luonnoksesta esitykseksi kaivoslain muuttamisesta. 12.4.2022.

2021

Tieteelliset vertaisarvioidut julkaisut

Heinilä, Aleksi, Ismo Pölönen and Antti Belinskij. 2021. Yhteistoiminnalilsuus Ympäristöoikeudellisissa Suunnittelumenettelyissä. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja XIV (2021):261-326.

Kotilainen, Juha M., Lasse Peltonen and Rauno Sairinen. 2021. Yhteistoiminnallinen Ympäristöhallinta Erityispiirteineen Ja Sovelluksineen. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja XIV  (2021):9-47.

Laukka, Vuokko, Tapio S. Katko, Lasse Peltonen and Riikka Rajala. 2021. ”Creating Collaboration for Contentious Projects on Managed Aquifer Recharge: Two Cases from Finland.” Hydrogeology Journal 29:1369–78. https://doi.org/10.1007/s10040-021-02334-y

Saarikoski, H. & Mustajoki, J. 2021. Valuation through deliberation – Citizens’ panels on peatland ecosystem services in Finland Ecological Economics 183, 106955

Peltola, T. 2021. Epäröinti — Muuttavatko ekosysteemipalvelut luontosuhdetta? In: Hiedanpää, J. (toim.) Tiedeneuvo. Ihmistieteen näkökulmia luonnonvarapolitiikan muotoiluun. Vastapaino, Tampere.

Hiedanpää J, Häyrynen S, Kamppinen M, Kuikka S, Kumpula A, Naskali A, Oksanen M, Peltola T, Rannikko P, Setälä M, Uusivuori J, Opas M & Rönkä M 2021. Ihmistieteellinen neuvo yhteiskunnan häiriötilanteessa. In: Hiedanpää, J. (toim.) Tiedeneuvo. Ihmistieteen näkökulmia luonnonvarapolitiikan muotoiluun. Vastapaino, Tampere.

Lehtonen, M., Kojo, M., Kari, M., Litmanen, T. 2021. Healthy mistrust or complacent confidence? Civic vigilance in the reporting by leading newspapers on nuclear waste disposal in Finland and France. Risks, Hazards & Crisis in Public Policy

Fleming, R., Huhta, K., & Reins, L. (Eds.) 2021. Sustainable Energy Democracy and the Law. Brill. Book also includes three articles from CORE researchers:

  • Fleming, R., Huhta, K., & Reins, L. What is Sustainable Energy Democracy in Law?
  • Fleming, R., Huhta, K., & Reins, L. Lessons from Law for the Conceptualization of Sustainable Energy Democracy
  • Soininen, N. & Huhta, K. Law for Decentralized Electricity Systems: Lessons from Complexity Theory

Laukka, V., Katko, T., Peltonen, L., Rajala, R. 2021. Creating collaboration for contentious MAR projects – two cases from Finland. Hydrogeology.

Husu, H-M. & Salo, M. 2021. The formation of feed-in tariffs and the emergence of wind power in Finnish routine corporatism: favoring the economics of large-scale energy production. Environmental Politics.

Jankowski, P., Forss, K., Czepkiewicz, M., Saarikoski, H. & Kahila, M. 2021. Assessing impacts of PPGIS on urban land use planning: evidence from Finland and Poland European Planning Studies DOI: 10.1080/09654313.2021.1882393

Lehtonen, M., Kojo, M., Kari, M. Jartti, T. & Litmanen, T. 2021. Trust, mistrust and distrust as blind spots of Social Licence to Operate. Illustration via three forerunner countries in nuclear waste management. Journal of Risk Research.

Muita julkaisuja

Peltonen, L. Faehnle, M., Saarikoski, H., Hannonen, P., Kotilainen, J., Litmanen, T., Luoma, E., Peltola, T. 2021. Ohuesta osallistumisesta yhteiseen ongelmanratkaisuun – tiekartta kohti yhteistoiminnallisempaa Suomea. Suomen ympäristökeskus. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/338545, kommentoitava Google Slides-versio: bit.ly/coretiekartta

Korhonen-Kurki, K.,  Käyhkö, J., Mäkipää, R., Peltoniemi, M., Forsius, M., Pekkonen, M., Tapio, P., Heiskanen, A.-S., Valve, H.,  Soininen, N., Peltonen, L., Faehnle, M., Järvensivu, P., Hukkinen, J., Tokola, N. &  Mustalahti, I. 2021. Päätöksiä tarvitaan pian. Suomen kestävyyspolkujen on kuljettava samaan suuntaan. Strateginen tutkimus, Politiikkasuositus 2/2021. PDF

Värttö, M., Kantola, A., Setälä, M., Peltonen, L., Björk, A., Faehnle, M., Vogt, H., Taskinen, M., Korhonen-Kurki, K. 2021. Suomalaisen demokratian kipukohdat – ja ratkaisumahdollisuuet STN Politiikkasuositus 9/2021.

Kotilainen, J.M., Peltonen, L., & Reinikainen, K. 2021. Sodankylän yhteistyömalli – Kartoitusraportti lähtötilanteesta. CORE ja PKK (Paikallisesti kestävää kaivostoimintaa) -hankkeiden raportti paikallisen kaivosyhteistyön mahdollisuuksista, 3/2021. PDF

Lukkarinen, J. 2021. Murrosareena auttaa ohjaamaan muutosta yhdessä. Julkaisussa Jousilahti, J. & työryhmä, Kokeillen kohti parempaa demokratiaa – Opas demokratiakokeiluihin. BIBU-hanke, s. 18-19.

Möttönen, S. 2021. Kansalaisten huolta turvepäästöistä vähäteltiin. Politiikasta.fi. 22.9.2021. 

Sivonen, M. 2021. Susipoliittinen argumentaatio ja keskushallinnon rooli osana susikysymyksen kriisiytymistä. Versus-lehti 26.8.2021.

Värttö, M., Kantola, A., Setälä, M., Peltonen, L., Björk, A., Faehnle, M.,  Vogt, H.,  Taskinen, M. ja Korhonen-Kurki, K. 2021. Suomalaisen demokratian kipukohdat ja niiden ratkaisumahdollisuudet. Strateginen tutkimus, Politiikkasuositus 9/2021. PDF

Peltonen, L. 2021. Ministereiden yhteinen mandaatti edistäisi saimaannorpan suojelun ja kalastuksen yhteensovittamista. Helsingin Sanomat mielipidekirjoitus.

Peltonen, L. 2021. Äänestyspäätökset eivät sovi metsäsertifiointityöhön. Maaseudun tulevaisuus mielipidekirjoitus

Korhonen-Kurki, K., Käyhkö, J., Mäkipää, R., Peltoniemi, M., Forsius, M., Pekkonen, M., Tapio, P., Heiskanen, A.-S., Valve, H., Soininen, N., Peltonen, L., Faehnle, M., Järvensivu, P., Hukkinen, J., Tokola, N. & Mustalahti, I. 2021. Päätöksiä tarvitaan pian. Suomen kestävyyspolkujen on kuljettava samaan suuntaan. Strateginen tutkimus, Politiikkasuositus 2/2021.

Lukkarinen, J. 2021. Murrosareena auttaa ohjaamaan muutosta yhdessä. In: Jousilahti, J. & työryhmä, Kokeillen kohti parempaa demokratiaa – Opas demokratiakokeiluihin. BIBU-hanke.

Peltola, Taru. Lausunto Maa- ja metsätalousvaliokunnalle kansalaisaloitteesta Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja susivahinkojen estäminen. 21.10.2021.

Pölönen, Ismo. Lausunto Ympäristövaliokunnalle hallituksen esityksestä (HE 121/2021 vp) Maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi. 27.9.2021.

2020

Tieteelliset vertaisarvioidut julkaisut

Lehtonen M., Kojo, M., Jartti, T., Litmanen, T., Kari, M. 2020. The roles of the state and social licence to operate? Lessons from nuclear waste management in Finland, France, and Sweden. Energy Research & Social Sciences 61(2020), 101 353 https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101353

Jartti, T., Litmanen, T., Lacey, J. & Moffat, K. 2020. National level paths to the mining industry’s Social Licence to Operate (SLO) in Northern Europe: The case of Finland. Extractive Industries and Society 2020 https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.01.006

Helander, N., Jussila, J., Bal, A., Sillanpää, V., Paunu, A., Ammirato, S., Felicetti, A. 2020. Co-creating Digital Government Service: An Activity Theory Perspective. HICSS 2020 – Proceedings of the 53rd Hawaii International Conference on System Sciences

Mäkelä, L., Boedeker, M. & Helander, N. 2020. Value Emergence in the Usage of Mobile News Alerts. Digital Journalism 8 (1), 69-86

Laamanen, M., Moser, C., Bor, S. and den Hond, F. 2020. A partial organization approach to the dynamics of social order in social movement organizing. Current Sociology. https://doi.org/10.1177/0011392120907643

Hellsten, P., Paunu, A. 2020. Digitalization Experiments – Does Support Needed Equal Support. Proceedings of 15th IFKAD 2020 conference, Matera, Italy, 9-11 September, virtual.

Paunu, A., Vuori, V., Helander, N. 2020. Collaborative processes in environmental decision-making: Fact or Fiction? Proceedings of CSSI 2020, Ireland, 23-26 June, virtual.

Jalonen, H., Helander, N & Mäkelä, L. 2020. Arvostustalous – Kuinka arvostus rakennetaan ja rakentuu digiyhteiskunnassa Vastapaino, Tampere.

Madhala, P., Li, H. & Helander, N. 2020. Organizational Capabilities in Data-driven Value Creation: A Literature Review. KMIS 2020 Conference Proceedings, Springer.

Paunu, A., Pansio, J, Helander, N & Käpylä, J. 2020. Challenges in public participation and collaboration: a case study in Finnish environmental decision-making. KMIS 2020 Conference Proceedings, Springer.

Helander, N., Ahonen, O, Houhia, K & Jääskeläinen, A. 2020. Tiedolla johtaminen julkisella sektorilla: käytännön tapauksia eri hallinnon aloilta. Focus Localis.

Käpylä, J. 2020. Value of collaboration – The opportunities and limits of shared value creation in the collaborative practices of mining. KMIS 2020 Conference Proceedings, Springer.

Hellsten, P., Paunu, A. 2020. Digitalization – A concept easier to talk about than to understand. KMIS 2020 Conference Proceedings, Springer.

Saarela, S-R. 2020. In between two worlds? Science-policy interaction in Finnish environmental governance. Doctoral dissertation. University of Helsinki.

Pölönen, I., Allard, C., Raitio, K. 2020. Finnish and Swedish law on mining in light of collaborative governance Nordic Environmental Law Journal, 2020:2, s. 99-134

Leino, J. & Miettinen, E. 2020. Malminetsintä, hyväksyttävyys ja osallistumismahdollisuudet – tapauksena Heinäveden malminetsintäkonflikti. Ympäristöpolitiikan ja –oikeuden vuosikirja XIII, s. 265-368.

Huttunen, S., Salo, M., Aro, R. & Turunen, A. 2020. Environmental citizenship in geography and beyond Fennia – International journal of Geography, 198 (1-2), 196-209.

Muita julkaisuja

Möttönen, S., Konttinen, E. & Salo, M. 2020. Keskisuomalainen turveprotesti – Pelastetaan reittivedet -yhdistyksen tarina Yfi julkaisuja – Yfi publications 8. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8311-6

Litmanen, T. & Salo, M. 2020. Järvipäivät sosiologin silmin – Kansalaisaktiivit ja tutkijat demokraattista ympäristöhallintaa uudistamassa. Julkaisussa Möttönen, S. & Niemi, O. (toim.)  Järvipäivät 2019:  Järvet, joet ja suot – elämäniloa, terveyttä, virkistystä ja elinvoimaa. Pelastetaan reittivedet ry.

Heikinheimo, O., Lappalainen, A., Lehtinen, E., Olin, M., Salmi, P., Veneranta, L. Rusanen, P., Saarikoski, H., Svels, K., Vikström, S. 2020. Merimetsot voivat pienentää ahvensaaliita Suomen kalastuslehti 5/2020, s. 10-13.

Lukkarinen, J., Marttila, T., Saarikoski, H., Auvinen, K., Faehnle, M., Hyysalo, S., Kangas, H.-L., Lähteenoja, S., Peltonen, L., Salo, M. 2020. Taloyhtiöistä tulevaisuuden energiatuottajia – Muutospolut vuoteen 2035 ja murrosareena tiedon yhteistuotannon menetelmänä. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 39/2020.

Lukkarinen, J., Marttila, T. & Kansalaisenergia-areenan 2020 osallistujat. 2020. Kansalaisenergia-areenan politiikkasuositus: Taloyhtiöt mukaan energiamurrokseen!

Möttönen, S. & Niemi, O. (toim.) 2020.  Järvipäivät 2019:  Järvet, joet ja suot – elämäniloa, terveyttä, virkistystä ja elinvoimaa. Pelastetaan reittivedet ry.

Ratamäki, Outi & Peltola, Taru. 2020. Susikannan hoitosuunnitelman päivitysprosessin arviointi. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2020:11.

Kaisa Korhonen-Kurki, Mikael Hildén, Helena Kahiluoto, Martin Forsius, Janne Hukkinen, Irmeli Mustalahti, Raisa Mäkipää, Lasse Peltonen, Mikko Peltoniemi, Anne Pihlanto, Maija Setälä, Petri TApio, Armi Temmes, Nina Tokola 2020. Pandemian jälkihoidon tulee olla kestävän kehityksen mukaista STN hankkeiden yhteinen politiikkasuositus. https://www.aka.fi/fi/strategisen-tutkimuksen-rahoitus2/politiikkasuositukset/pandemian-jalkihoito/

Albrecht, E., Tokola, N., Leppäkoski, E., Sinkkonen, J., Mustalahti, I., Ratamäki, O., Viljanen, J. 2020. Nuorten ilmastohuoli ja ympäristökansalaisuuden muotoutuminen In: Elina Pekkarinen ja Terhi Tuukkanen (toim.): Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet.

Peltonen, L., Kangasoja, J., Luoma, E., Turunen, J-P., Lahdenperä, S. 2020. Saamelaisten kotiseutualueen valtion metsien käytön ristiriidat ja ratkaisu-mahdollisuudet: Konfliktikartoitus. Metsähallitus. https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2496

Pölönen, Ismo.  Työ- ja elinkeinoministeriölle: Arvioita kaivoslakiluonnoksesta. 14.9.2020.

2019

Tieteelliset vertaisarvioidut julkaisut

Meriluoto, T. & Litmanen, T. 2019. Osallistu! Pelastaako osallistaminen demokratian? Vastapaino, Tampere.

Ratamäki, O., Jokinen, P., Albrecht, E. and Belinskij, A. 2019. Framing the peat: the political ecology of Finnish mire policies and law. Mires and Peat 24: 1-12.

Saarikoski, H., Mustajoki, J., Hjerppe, T. & Aapala, K. 2019. Participatory multi-criteria decision analysis in valuing peatland ecosystem services—Trade-offs related to peat extraction vs. pristine peatlands in Southern Finland Ecological Economics 162: 17-28

Kotilainen, Juha M., Ismo Pölönen, Lasse Peltonen and Klaus Metsä-Simola. 2019. Kaivossopimukset – Sisällöt, Funktiot Ja Riskit (Community Development Agreements in Mining, Contents, Functions and Risks). Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja XII(2019):7-41.

Jussila J., Sillanpää, V, Helander N and Frank L. 2019. An activity theory perspective of creating a new digital government service in Finland. HICSS 2019 conference.

Annala L., Polsa P. and Kovacs, G. 2019. Changing logic in supply chains in emerging markets. Supply Chain Management, An International Journal https://doi.org/10.1108/SCM-02-2018-0049

Jussila, J., Kukkamäki, J., & Helander, N. 2019. Co-creating digital services for citizens: Activity theory analysis KMIS 2019 Conference

Vuori, V. & Helander, N. 2019. Knowledge management practices to overcome network-level knowledge barriers: an artificial intelligence powered literature review Proceedings of International Forum on Knowledge Asset Dynamics 2019

O. Ratamäki, P. Jokinen, E. Albrecht and A. Belinskij 2019. Framing the peat: the political ecology of Finnish mire policies and law Mires and Peat 24 DOI: 10.19189/MaP.2018.OMB.370

Laamanen, M., Bor, S. & den Hond, F. 2019. The Dilemma of Organization in Social Movement Initiatives In: G. Ahrne & N. Brunsson (Eds.). Organization outside Organizations: The Abundance of Partial Organization in Social Life. Cambridge University Press: Cambridge, pp. 293-317. DOI: 10.1017/9781108604994.014

Vuori, V., Bor, S., Polsa, P., Käpylä, J. & Helander, N. 2019. Discovering Collaborative and Inclusive Solutions to Co-create Multidimensional Value in Cross-sector Collaboration KMIS 2019 Conference

Pölönen, I. 2019. Mikä riittää vai riittäkö mikään? Natura-arvioinnille asetetut vaatimukset unionin tuomioistuimen linjan mukaan. Ympäristöjuridiikka 2/2019, p. 10–31.

Ratamäki, O., Laakso, T., Miettinen, E. 2019. Rauhoitettujen luonnonvaraisten eläinten aiheuttamat vahingot ja valtion tuki – korvausvelvollisuus, vastuunjako ja legitimiteetti. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja XII 2019

Kojo, M, Kari, M., Litmanen, T., Vilhunen, T., Lehtonen, M. 2019. The critical Swedes and the consensual Finns: Leading newspapers as watchdogs or lapdogs of nuclear waste repository licensing? Energy Research & Social Science 61 (2020) 101354 https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101354

Jääskeläinen, A., Sillanpää, V. & Helander, N 2019. A model for profiling information and knowledge management in the public sector. Proceedings of 14th IFKAD 2019 conference

Myllärniemi, J., Helander, N. & Pekkola, S 2019. Challenges in developing data-based value creation. IC3K 2019 – Proceedings of the 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management; vol. 3

Vuori, V., Helander, N. & Mäenpää, S. 2019. Network level knowledge sharing: Leveraging Riege’s model of knowledge barriers Knowledge Management Research and Practice.

Gyöngyi Kovacs, Hlekiwe Kachali, Pia Polsa, Mohammad Moshtari 2019. Research Methods in Humanitarian Logistics. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, vol. 9,no. 3,pp. 325-331.

Muita julkaisuja

Yhteistoiminnallinen hallinta – Wikipedia-artikkeli 2019
Yhteistoiminnallinen tiedontuotanto – Wikipedia-artikkeli 2019

Konttinen, Esa, Salo, Miikka & Möttönen, Sakari. 2019. Kansalaiskyselyllä saadaan selville, mistä turpeennoston paikalliset kipupisteet rakentuvat. Versus-verkkolehti, Tiededebatti 22.2.2019.

Erkkilä, A., Kotilainen, J., Luoma, E., Mustalahti, I 2019. The First International Symposium on Youth Participation in Peace Processes SIDE EVENT REPORT: Youth Participation in Environmental Collaboration and Peace Processes, 7 March 2019, Helsinki, Finland.

Peltonen, Lasse. 2019. Ekologisen jälleenrakennuksen haaste: kiistoista kestäviin kumppanuuksiin? Teoksessa: Kaupungit ratkaisevat: Kaupunkitutkijoiden puheenvuoroja kaupungeista kestävän kehityksen edelläkävijöinä. Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2019:15, ss. 38-41. Katso myös kaupungin tiedote.

Pölönen, Ismo. Lausunto ympäristövaliokunnalle hallituksen esityksestä (HE 293/2018 vp) kaivoslain muuttamiseksi 7.1.2019. Täydennys lausuntoon  11.1.2019.

Pölönen, Ismo. Teesit kaivoslainsäädännön toimivuuden arvioinnin ja kehittämisen tueksi. Esitys eduskuntaryhmille 25.1.2019.

Pölönen, Ismo. Lausunto talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä (HE 293/2018 vp) kaivoslain muuttamiseksi 29.1.2019.

Pölönen, Ismo. Arvioita kaivoslain (621/2011) olennaisista vahvuuksista ja heikkouksista sekä oikeudellisista ratkaisumalleista. Muistio 17.4.2019.

Saarikoski, H., Marttila, L., Forss, K., Vartiainen, K., Kahila-Tani, M. 2019. Karttapohjaiset osallistumistyökalut aktiivisen kansalaisuuden edistäjinä Ympäristö ja Terveys 4/2019

Leino, J. 2019. Yhteishallinnan mahdollisuuksista Suomessa. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja XII 2019

2017-2018

Tieteelliset vertaisarvioidut julkaisut

Hecker, S., Bonney, R., Haklay, M., Hölker, F., Hofer, H., Goebel, C., Gold, M., Makuch, Z., Ponti, M., Richter, A., Robinson, L., Rubio-Iglesias, J., Owen, R., Peltola, T., Sforzi, A., Shirk, J., Vogel, J., Vohland, K., Witt, T.  & Bonn, A. 2018. Innovation in Citizen Science – Perspectives on Science-Policy Advances. Citizen Science: Theory and Practice 3(1): 4.

Peltola, T., Ratamäki, O., Åkerman, M., Arpin, I., Balian, E., Bunnefeld, N., James Irvine, S., Nygren, N.V., Palosaari, T., Peltonen, L., Stadelmann, T., Thomson, I., Von Korff, Y., Young, J.C. & Redpath, S. 2018.  Missing the Peacock—Arts, Sciences, Creativity, and Chronic Environmental Conflicts. Polymath 8 (1), 1-15.

Brunet, L., Tuomisaari, J., Lavorel, S., Crouzat, E., Bierry, A., Peltola, T. & Arpin, I. 2018. Actionable knowledge for land-use planning: Making ecosystem services operational Land Use Policy 72: 27-34.

Polsa P. & Bor S. 2018. Environmental crises: value in collaborative governance The 43rd Annual Macromarketing Conference proceedings.

Penz, E. and Polsa, P. 2018. Carbon footprint: How do companies reduce it and how do they communicate their reduction measures to stakeholders Journal of Cleaner Production (ISI 5.7), vol. 195, 1125-1138

Cropper, S. and Bor, S 2018. (Un)bounding the Meta-Organization: Co-Evolution and Compositional Dynamics of a Health Partnership. Administrative Science, 8, 42 https://doi.org/10.3390/admsci8030042

Peltola, T & Arpin, I. 2018. Science for everybody? — Bridging the socio-economic gap in urban biodiversity monitoring. Teoksessa: Hecker, S, Hakley, M, Bowser, A, Makuch, Z, Vogel, J & Bonn, A (Eds.). Citizen Science — Innovation in Open Science, Society and Policy, 369-380. UCL Press, London.

Konttinen, E., Salo, M. & Möttönen, Sakari 2018. Turvetuotannon sosiaalisen toimiluvan menetys Saarijärven reitillä Alue ja ympäristö 47 (1), 62-78

Sihvonen, Jukka & Sairinen, Rauno 2018. Kivihiilikaivosten ja kaasunporauksen laajentuminen Australian Hunter Valleyssa – rajoitettua yhteistoiminnallisuutta monialaisella maaseutualueella. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja XI 2018, s. 7–47

Vilhunen, T., Kojo, M., Litmanen, T. & Taebi, B. 2018. Perceptions of Justice Influencing Community Acceptance of Spent Nuclear Fuel Disposal. A Case Study in Two Finnish Nuclear Communities Journal of Risk Research. DOI: 10.1080/13669877.2019.1569094

Muita julkaisuja

Pölönen, I. & Perho, J. 2018. YVA-oikeus – Uudistunut ympäristövaikutusten arviointimenettely. Edita Publishing.

Pölönen, I. & Perho, J. 2018. Yleiskaavoitus kaivostoiminnan ohjaajana. Teoksessa Mononen, Björn & Sairinen (toim.) Kaivos koettuna. Lapland university press.

Kotilainen, J., Mustalahti, I., Erkkilä, A. et al. Environmental collaboration and conflict resolution: The Crossroads of Forestry, Ecosystem Services and Wildlife 20.-24.8.2018 — course report.

Faehnle, M., Jousilahti, J. & Jäske, M. Kehittyykö demokratia kokeillen? Arviointi demokratiakokeilijoiden apuna. Kokeileva Suomi -blogi 1.6.2018. Katso myös esitys Kokeilujen arviointi -aamukahveilla. 

Jaakkola, M., Vuorisalo, T. & Peltonen, L. 2018. Saimaannorppa ja ihminen. Katso myös uutinen Forskare om skarv- och vargbråken: ”Byråkratin är ett trubbigt sätt att lösa miljökonflikter” (HBL 27.3.2018)

Jalava, K. 2018. Kuvitettu YVA-opas. Itäs-Suomen yliopisto.

Määttä, T. & Pölönen, I. 2018. Ping pong -tulkintatilanteet ympäristöoikeudessa – esimerkkinä yleiskaavoituksen ja kaivosluvituksen ristiinkytkennät. Juhlajulkaisu Matti Ilmari Niemi. Joensuu, 2018.

Pölönen, Ismo. Vastaus SDP:n eduskuntaryhmän asiantuntijan tiedusteluun kaavoituksen ja kaivoslain suhteista 9.10.2018.

Pölönen, Ismo. Muistio 28.6.2018 Kuusamon kaupungille muutoksenhaun tarpeen arvioimisen tueksi tilanteessa, jossa Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on keskeisiltä osin kumonnut Kuusamon kaupunginvaltuuston päätöksen hyväksyä Kuusamon kaupungin strateginen yleiskaava.

Pölönen, Ismo & Perho, Juha (2018). YVA-oikeus – Uudistunut ympäristövaikutusten arviointimenettely. Keuruu.

Vierashuoneessa professori Ismo Pölönen: Uudistuva YVA-lainsäädäntö – sujuvoittuuko ympäristövaikutusten arviointimenettely? Edilex.fi 21.2.2018.

Ikäheimo, E. 2017. Puheenjohtajan palsta Impakti 1/2017, s.3

Aarnio, A-R, Kojo, M & Litmanen, T. 2017. Fennovoiman loppusijoituslaitoksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys: miten suomalaiset suhtautuvat vaihtoehtoisiin paikkoihin? ATS Ydintekniikka 46(3), 16-20.

Belinskij, A. & Hepola, M. 2017. Vaelluskalat ja vesilainsäädäntö. UEF Law School podcast https://soundcloud.com/user-893939592/vaelluskalat-ja-vesilainsaadantoantti-belinskij-ja-matti-hepola

Määttä, T & Pölönen, I. 2017. Hannukaisen kaivoshanke. UEF Law School podcast https://soundcloud.com/user-893939592/hannukaisen-kaivoshanke-tapio-maatta-ja-ismo-polonen

Jartti, T., Litmanen, T., Lacey, J. & Moffat, K. 2017. Finnish attitudes toward mining. Citizen Survey – 2016 Results. YFI Publications 4. Univ. of Jyväskylä.

Peltonen, L. 2017. Ympäristöpäätöksentekoa uudistava CORE-hanke käynnistyi Impakti 1/2017

Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa (CORE) – Tilannekuvaraportti 2017

CORE mediassa

Maaseudun tulevaisuuden 2.1.2019 paperilehdessa Minna Ojanperä MTK:sta kertoo CORE-hankkeesta ja Collaborative Public Manager -kurssista artikelissa, joka käsittelee erästä naapuruuskiistaa. Verkossa on artikkelin tiiviimpi versio.

COREn tapaustutkimuksiin liittyvää uutisointia on tapaustutkimusten materiaalien yhteydessä.