Tapaustutkimukset

CORE-hankkeen kuudes työpaketti koordinoi tapaustutkimuksia, joihin edellisissä työpaketeissa tehtävä tutkimus nojautuu. Työpaketti toimii testialustana yhteistoiminnallisille kokeiluille.

Tapauksiksi valitaan yhdessä sidosryhmien kanssa ajankohtaisia päätöksenteko-, suunnittelu- tai kehittämisprosesseja, jotka kokonaisuutena käsittelevät moninaisesti maankäyttöä, kaivostoimintaa, energiapolitiikkaa ja -järjestelmiä, ympäristösääntelyä ja -sovittelua, monitasohallintaa ja kansalaisten hyvinvointiin laajasti vaikuttavia valintoja ja tekoja.

Ensimmäisessä vaiheessa kootaan kokemuksia yhteistoiminnan kulttuureista ja tunnistetaan mahdollisia ongelmakohtia. Tältä pohjalta muodostetaan tapaustutkimusstrategia, joka sisältää periaatteet tutkittavien tapausten valinnalle.

Toisessa vaiheessa koordinoidaan työpakettien yhteistyötä tapaustutkimuksissa, huolehditaan tapaustutkimusstrategian toteutumisesta ja tuetaan yhteistoimintaa tukevien menetelmien, toimintamallien ja konseptien toimivuuden arviointia yhteisen arviointiraamin avulla.

Kolmannessa vaiheessa työpaketti tukee yhteistoimintakokeiluista oppimista ja sen dokumentaatiota sekä kriittistä arviointia ja tulosten yleistettävyyttä.

Työpaketin vetäjänä toimii erikoistutkija Taru Peltola Suomen ympäristökeskuksesta.