Prosessi vai lopputulos? — Miten opitaan olemaan eri mieltä yhteiskuntaa rakentavalla tavalla

,
tuolirinki salissa.

Monimutkaisten ja kiistaa aiheuttavien yhteiskunnallisten ongelmien ratkomiseen vaaditaan yhteistoimintatahtoa. Keskeinen askel tätä kohden on siirtyminen olemaan eri mieltä yhteiskuntaa rakentavalla — ei hajottavalla — tavalla. Luovutaan siis vihan ja epäluulon lietsonnasta ja keskitytään ratkomaan asiakysymyksiä, tunnistamaan puheena olevien asioiden erilaisia seurausvaikutuksia eri ryhmille ja sovittamaan yhteen erilaisia tavoitteita.  Susikannan hoitosuunnitelman päivitysprosessissa on harjoiteltu olemaan eri […]

Pureeko yhteistoiminta susikiistaan?

,
tuolirinki salissa.

Yhteistoimintaa koskevassa kirjallisuudessa on esitetty erilaisia välineitä ja lähestymistapoja monimutkaisten  yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi (ks. Raisio ym. 2018). Puntaroiva (deliberatiivinen) kansalaiskeskustelu perustuu kansalaismielipiteen muodostamiseen esimerkiksi kansalaisraatien tai mielipidemittausten avulla. Tavoitteena on saavuttaa perusteltu, jaettu näkemys jostakin asiasta.  Dialogiin pyrkivät menetelmät puolestaan tavoittelevat sitä, että kiistaa aiheuttavissa kysymyksissä osapuolet pystyisivät ymmärtämään eriäviä mielipiteitä. Tätä kautta ajatellaan syntyvän […]

Kohti yhteistoiminnallista käännettä julkishallinnossa – oppeja matkan varrelta

,
urbaani näkymä kulkureitistä

Nelivuotinen CORE-hanke kääntyy loppusuoralleen ja olemme kokoamassa hankkeen tuloksia kokonaisuudeksi. Valmisteilla on tiekartta näyttämään suuntaa kehitykselle, jossa julkisen hallinnon, kansalaistoimijoiden ja yritysten osaaminen ja aito yhteistoiminta vauhdittavat ympäristöongelmien ratkaisemista. Julkista hallintoa koskevat tuloksemme osoittavat, että yksi keskeinen tekijä yhteistoiminnan muuttumisessa käytännöiksi on viranhaltijoiden osaamisen kehittäminen. Eri toimijoiden välisen keskinäisriippuvuuden lisääntyessä ympäristöongelmien ratkaiseminen vaatii niin julkishallinnollisilta […]

Yhteistyötä turvallisuuden ja kontrollin ristipaineessa – poliisin moniammatillinen arki

,
asioiden yhteensovittaminen havinnollistettuna palapelin paloilla

Yhteistyö korostuu yhtenä keskeisenä osana kotouttavaa työtä ja sen käytäntöjä Suomessa. Tällöin puhutaan monialaisesta yhteistyöstä, jossa eri viranomaisten lisäksi mukana on myös järjestöjen, yhdistysten tai yhteisöjen sekä yksityissektorien toimijoita (Laki kotoutumisen edistämisestä 2010, §31–32). Paikallisesti monialaisen yhteistyön toteutus vaihtelee alueittain kunnan tai kuntayhtymän palvelurakenteen ja asukaspohjan mukaan. Taustalla on pyrkimys rakentaa kaksisuuntaisen kotoutumisen foorumeita, kuulla […]

Taloyhtiöt mukaan energiajärjestelmän murrokseen

,
Ihminen kirjoittaa suureen tauluun, jonka äärellä kansalaisenergia-areenassa työskenneltiin.

Taloyhtiöt voisivat olla nykyistä paljon aktiivisempia energian tuottajia ja järjestelmän säätövaraa lisääviä osapuolia. Suomen energiapolitiikka on avautumassa energiayhteisöjen aktiiviselle roolille ja taloyhtiöt ovat merkittävä energiayhteisöjen muoto. Pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategiassa muotoillaan keinoja rakennuskannan korjaamiseksi hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä ja uudella energia-avustusjärjestelmällä ohjataan varoja suoraan taloyhtiöiden energiahankkeisiin vuosina 2020-2022. Samansuuntainen kehitys on käynnissä Euroopan tasolla. Keväällä […]