Liiketoiminnan ja yhteiskunnan välinen yhteisarvonluonti

CORE-hankkeen viides työpaketti tutkii, miten arvoa luodaan yhdessä niiden erilaisten toimijoiden välillä, jotka ovat mukana kehittämässä yhteistoiminnallisia ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi.

Arvonluonti tulee entistä enemmän tapahtumaan yritysten, julkisten organisaatioiden, yksittäisten henkilöiden ja kansalaisyhteiskunnan yhteisöjen muodostamissa arvoverkoissa. Näiden arvoverkkojen parempi ymmärtäminen ja niissä syntyvän yhteisarvonluonnin mittaaminen ovat monitahoinen kokonaisuus, johon tarvitaan tieteidenvälistä yhteistyötä.

Ensimmäisessä vaiheessa työpaketti ottaa selville, mitä eri osa-alueita arvolla on eri toimijoille sekä miten yhteistoiminnallista projektia johdetaan yhdessä. Arvojen tarkastelun tulokset kootaan arvokartaksi.

Toisessa vaiheessa tarkastellaan valittuihin tapauksiin liittyvää sektorien välistä  yhteistoimintaa arvonluonnin näkökulmasta. Tässä hyödynnetään edellä kehitettyä arvokarttaa.

Kolmannessa vaiheessa laaditaan suositukset yhteisjohtajuuden ja arvon yhteisluonnin edistämiseksi erityyppisissä tilanteissa, työstetään ehdotukset uusiksi lupaaviksi yhteisjohtajuuden ja arvon yhteisluonnin menetelmiksi ja kootaan tulokset tieteellisiin artikkeleihin.

Työpaketin vetäjinä toimivat prof. Nina Helander Tampereen teknillisestä yliopistosta ja apulaisprof. Pia Polsa Hankenilta.