Yhteistoiminnallisia käytäntöjä ja niitä tukevia välineitä

Yhteistoiminnalliset käytännöt ovat yhteiskunnallisen suunnittelun ja päätöksenteon prosesseja ja muotoja, joissa julkisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin toimijat tekevät tavoitteellista yhteistyötä yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Yhteistoiminnallisten käytäntöjen avulla on mahdollista ratkaista mutkikkaita ongelmia, joita mikään taho ei pysty ratkaisemaan yksin. Yhteistoiminnallisista käytännöistä on hyviä kokemuksia ulkomailta (ks. CORE-tilannekuvaraportti). CORE-hanke kokeilee ja kehittää Suomen oloihin sopivia yhteistoiminnallisia käytäntöjä tapaustutkimusten avulla.

Lisäksi tuemme näiden käytäntöjen hyödyntämistä. Järjestämme koulutusta erityisesti viranhaltijoille, verkotamme osaajia yhteisöksi ja tuemme koulutuksen oppien leviämistä. Yhdessä All-Youth-hankkeen kanssa olemme kouluttaneet myös kansainvälisiä opiskelijoita.

Alla on yhteistoiminnallisisista käytännöistä esimerkkejä. Katso myös Tapaustarinoita yhteistoiminnallisesta hallinnasta -kirjoitussarja, joka kokoaa konkreettisia kuvauksia käytännöistä toimijoiden arjessa.

Yhteistoiminnallisia käytäntöjä

Yhteistoiminnallinen tiedonmuodostus, joint fact finding
Yhteistoiminnallisessa tiedonmuodostuksessa ristiriitaisen päätöksentekoprosessin osapuolet tuottavat yhdessä tietoa tekeillä olevan päätöksen pohjaksi. Tietoa menetelmästä on koottuna englanniksi mm. MIT:n sivulla ja suomeksi täällä. Perusteellista tietoa tarjoaa kirja Matsuuran & Schenkin kirja (2016) Joint Fact-Finding in Urban Planning and Environmental Disputes. CORE-hankkeessa joint fact finding -ajattelua hyödynnetään muun muassa kansalaisenergiaa käsittelevässä tapaustutkimuksessa.

Kansalaisraadit
Kansalaisraati on yksi deliberatiivisen demokratian menetelmistä. Tutkimusten mukaan kansalaisraadit antavat äänestäjille valmiuksia tietopohjan laajentamiseen sekä poliittisen kannan puntarointiin. CORE-hanke kokeili kansalaisraatia maakuntakaavoituksessa Etelä-Pohjanmaalla. PALO-hanke on kokeillut kansalaisraatia Mustasaaressa kuntaliitoskysymyksen  yhteydessä. Ks. myös Kansalaisraati-käsikirja (Setlemettiliitto).

Murrosareena
Murrosareena on tiedon yhteistuottamisen menetelmä, jonka avulla voidaan jäsentää erilaisten yhteiskunnallisten kehityskulkujen yhteisvaikutuksia tarkasteltavaan ilmiöön.  Murrosareenatyöskentelyä on hyödynnetty mm. energiamurroksen ja vesiin liittyvän talouden murroksen käsittelyssä. CORE-hanke hyödyntää menetelmän ajatuksia kansalaisenergiaa käsittelevässä politiikkadialogissa. Lue lisää murrosareenamenetelmästä tästä. Katso myös kuvaus s.18-19 julkaisussa Kokeillen kohti parempaa demokratiaa – Opas demokratiakokeiluihin.

Sopimusperustainen yhteistyö
Kaivostoiminnan yhteydessä on kokemuksia intressien yhteensovittamisesta sopimuksella, jonka kaivostoimijat tekevät paikallisten toimijoiden kanssa. CORE tutkii sopimusperustaista yhteistyötä Sodankylän kaivostapauksessa.

Kansalaistiede
Kansalaistieteellä tarkoitetaan kansalaisten osallistumista tieteellisen työn jollekin osa-alueelle. CORE tutkii kansalaistieteen edellytyksiä yhteiskunnalliseen muutokseen tähtäävän yhteistoiminnan kehittämisessä. Lue lisää kansalaistieteestä tästä.

Kumppanuuspöytä
Kumppanuuspöytä kokoaa erilaiset toimijat pohtimaan esimerkiksi elinympäristön kehittämistarpeita ja etsimään ratkaisuja yhdessä. Mallia on käytetty muun muassa maakuntatasolla hyvinvoinnin kehittämisessä Etelä-Savossa. Katso opas kumppanuuspöytien rakentamiseen.

Kokeilujen yhteisluominen
Experiment Co-Creation Platform (ECP) -malli kaupunkien, korkeakoulujen ja ei-akateemisten toimijoiden yhteistyöhön

Välineitä yhteistoiminnan avuksi

Dialogit ymmärrykset luomiseksi

Erätauko – väline rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun aikaansaamiseen

Saumakohtia – poliitikkojen ja tutkijoiden dialogi

Karttakyselytyökalut

COREssa on tutkittu karttakyselyjen hyödyntämistä tiedontuotannossa. Kaupallisia kyselytyökaluja ovat m. Maptionnaire, Harava.

Digitaaliset yhteiskehittämisen alustat
Avoimia esim. D-CENT-projektin alustat, CollectiveOne (taustaa täällä), VTT:n Owela-alusta, kaupallisia esim. REAL, Viima, Orchidea

Keskustelua jäsentävät alustat

Ilmaisista alustoista Argunet tukee erityisesti argumenttien ja niiden yhteyksien havainnollistamista ja DebateGraph auttaa visualisoimaan mutkikkaita keskusteluja. Kaupallisista alustoista Kialo visualisoi argumentteja, Inforglobe  auttaa muodostamaan kokonaiskuvan eri osapuolten näkökannoista ja niiden samanlaisuudesta ja erilaisuudesta, ja Groupidea auttaa jäsentämään ongelmia, tavoitteita ja toimenpiteitä. Redditissä suosiotaan kasvattanut Change my view kutsuu käyttäjiä haastamaan omia näkökantojaan ja argumentoimaan rakentavasti. Palvelulla on nykyään myös oma sivusto.

Koulutusmateriaaleja

Beyond Intractability – Knowledge base – laaja kokoelma oppimateriaaleja konfliktien hallinnasta

Ahtisaaripäivien opetusmateriaalit sovitteluun ja rauhan rakentamiseen


Mitä listalta puuttuu? Vinkkaa meille hyviä käytäntöjä ja työkaluja!

Katso myös:
Yhteistoiminnallinen hallinta Wikipediassa
Yhteistoiminnallinen tiedontuotanto Wikipediassa