Yhteistoiminnallisuus oikeudessa

CORE-hankkeen neljännessä työpaketissa tutkitaan yhteistoiminnallista ympäristösuunnittelua ja -päätöksentekoa lähestytään oikeudellisen sääntelyn näkökulmasta. Tavoitteena on arvioida, miten voimassa oleva oikeus edistää, mahdollistaa tai estää yhteistoiminnallista ongelmien tunnistamista ja ehkäisyä sekä erilaisten intressien yhteensovittamista.

Työssä kehitetään konkreettisia sääntelymalleja päätöksenteon ja yritysten ympäristöhallinnan laadun ja hyväksyttävyyden parantamiseksi. Tarkastelu kohdentuu erityisesti maankäytön suunnitteluun ja ympäristönkäyttöhankkeiden vaikutusten arviointiin ja lupamenettelyihin sekä sopimusperustaiseen hallintaan:

1) Yhteistoiminnallisempi maankäytön suunnittelu uudessa luonnonvara- ja biotaloudessa.  Miten maankäytön suunnittelun keinovalikoimaa voidaan hyödyntää nykyistä systemaattisemmin ja yhteistoiminnallisemmin kilpailevia maankäyttötarpeita integroivana välineenä uudessa luonnonvara- ja biotaloudessa? Työssä arvioidaan nykyjärjestelmiä ja -käytäntöjen kehittämismahdollisuuksia sekä tuotetaan tietoa säännösmuutostarpeista muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen tueksi.

2) Suurten ympäristökäyttöhankkeiden vaikutusten yhteistoiminnallinen seuranta. Miten ympäristövaikutuksiltaan suurten hankkeiden vaikutuksista kerätään tietoa niiden toteutusvaiheessa ja mikä on eri osapuolien rooli tiedon tuottamisessa? Tavoitteena on arvioida yhteistoiminnallisen vaikutusten seurannan kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia.   

3) Paikallinen sopiminen luonnonvarahankkeiden vaikutusten ja konfliktien hallintakeinona. Miten luonnonvarahankkeita voidaan hallita sopimusperustaisesti ja mitkä ovat paikallisen sopimisen hyödyt ja ongelmakohdat? Tavoitteena on arvioida kaivossopimusten käytön oikeudellisia edellytyksiä ja sopimusmallin suhdetta vaihtoehtoisiin ohjauskeinoihin, kuten itsesääntelyyn ja kaivosveroihin.

Työpaketin teemoja mukautetaan hankkeen aikana ilmeneviin oikeudellisen tutkimustiedon tarpeisiin, joita ennakoidaan ilmenevän muiden työpakettien tutkimuksen ja muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen edetessä. Menetelmällisesti tutkimus perustuu lainoppiin, regulaatioteoriaan ja oikeusvertailuun.

Ensimmäisessä vaiheessa analysoidaan voimassa olevaa oikeutta yhteistoiminnallisen ongelmien tunnistamisen ja ehkäisyn sekä erilaisten intressien yhteensovittamisen näkökulmasta. Analyysissä otetaan huomioon aikaisemmassa tutkimuksessa tunnistettu tarve yksinkertaistaa ja integroida ympäristöön liittyviä menettelyjä.

Toisessa vaiheessa kehitetään tapaustutkimuksia hyödyntäen sääntelymalleja, joiden käyttöönotto tukee eri toimijoiden asiantuntemuksen laaja-alaisempaa hyödyntämistä ympäristösuunnittelussa ja -päätöksenteossa sekä vuorovaikutteisempaa ongelmien tunnistamista ja ratkaisemista.

Kolmannessa vaiheessa kootaan yhteenveto nykyisellään toimivasta sekä yhteistoiminnallisuuden kannalta paremmasta sääntelystä, suuntaviivat sopimusperustaiseen toimintaan sekä suositukset lainsäädännön uudistuksia varten.

Työpaketin vetäjänä toimii prof. Ismo Pölönen Itä-Suomen yliopistosta.